Biểu mẫu hồ sơ

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)
10 tháng trước
Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)
10 tháng trước
Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Mẫu: TK3-TS (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
10 tháng trước
D01-TS Bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH
10 tháng trước
Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
10 tháng trước
Căn cứ vào điểm 2.3 khoản 2 Điều 38 Quyết định 595/BHXH ban hành ngày 14/04/2017, đối với các trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng theo mẫu D04h-TS hoặc kết luận kiểm tra.
10 tháng trước
Mẫu số 05A-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN
10 tháng trước
Đơn đề nghị giải quyết BHXH 1 lần, chế độ hưu trí cho người lao động
10 tháng trước