Biểu mẫu hồ sơ

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)
2 năm trước
Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)
2 năm trước
Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Mẫu: TK3-TS (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
2 năm trước
D01-TS Bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH
2 năm trước
Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
2 năm trước
Căn cứ vào điểm 2.3 khoản 2 Điều 38 Quyết định 595/BHXH ban hành ngày 14/04/2017, đối với các trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng theo mẫu D04h-TS hoặc kết luận kiểm tra.
2 năm trước
Mẫu số 05A-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN
2 năm trước
Đơn đề nghị giải quyết BHXH 1 lần, chế độ hưu trí cho người lao động
2 năm trước