Nghiệp vụ Thu

Mẫu hồ sơ số 600 là mẫu tổng hợp 03 nghiệp vụ: báo tăng, báo giảm và điều chỉnh. Tuy nhiên, mẫu 600 thường được sử dụng để báo tăng nhiều hơn là các nghiệp vụ khác. Do đó, nếu đơn vị cần thực hiện thủ tục báo giảm thì xem tại phần hướng dẫn mẫu 600a, thực hiện thủ tục điều chỉnh thì xem tại phần hướng dẫn mẫu 600b. Trình tự khai báo tăng lao động như sau:
1 năm trước
Hồ sơ 600l yêu cầu phải đính kèm file excel nên trước khi khai hồ sơ, cần ký số đối với file excel. Vì thế, các bước cần làm là (1) Ký số file excel, sau đó (2) Khai hồ sơ điện tử và (3) ký - gửi hồ sơ lên cơ quan Bảo hiểm xã hội. Các bước cụ thể như sau:
1 năm trước
Hồ sơ 600n yêu cầu phải đính kèm file excel nên trước khi khai hồ sơ, cần ký số đối với file excel. Vì thế, các bước cần làm là (1) Ký số file excel, sau đó (2) Khai hồ sơ điện tử và (3) ký - gửi hồ sơ lên cơ quan Bảo hiểm xã hội. Các bước cụ thể như sau:
1 năm trước