Điều chỉnh thông tin đơn vị

Các thông tin của đơn vị được đăng ký với cơ quan BHXH làm căn cứ để cơ quan BHXH liên hệ, trả kết quả, trả hồ sơ, tài liệu có liên quan cho đơn vị. Do đó, nếu trong quá trình tham gia BHXH, nếu đơn vị có thay đổi bất cứ thông tin gì cần làm thủ tục để điều chỉnh với cơ quan BHXH
2 năm trước
Các thông tin của đơn vị được đăng ký với cơ quan BHXH làm căn cứ để cơ quan BHXH liên hệ, trả kết quả, trả hồ sơ, tài liệu có liên quan cho đơn vị. Do đó, nếu trong quá trình tham gia BHXH, nếu đơn vị có thay đổi bất cứ thông tin gì cần làm thủ tục để điều chỉnh với cơ quan BHXH
2 năm trước
Các thông tin của đơn vị được đăng ký với cơ quan BHXH làm căn cứ để cơ quan BHXH liên hệ, trả kết quả, trả hồ sơ, tài liệu có liên quan cho đơn vị. Do đó, nếu trong quá trình tham gia BHXH, nếu đơn vị có thay đổi bất cứ thông tin gì cần làm thủ tục để điều chỉnh với cơ quan BHXH
2 năm trước