Hướng dẫn điều chỉnh các thông tin giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội (email, số điện thoại, địa chỉ nhận hồ sơ) trên phần mềm BHXH IBH

Các thông tin của đơn vị được đăng ký với cơ quan BHXH làm căn cứ để cơ quan BHXH liên hệ, trả kết quả, trả hồ sơ, tài liệu có liên quan cho đơn vị. Do đó, nếu trong quá trình tham gia BHXH, nếu đơn vị có thay đổi bất cứ thông tin gì cần làm thủ tục để điều chỉnh với cơ quan BHXH

Điều chỉnh các thông tin giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội (email, số điện thoại, địa chỉ nhận hồ sơ)

Bước 1: Trên thanh Menu chọn mục “Doanh nghiệp” > Chọn “Đăng ký, thay đổi, bổ sung, ngừng tham gia GDĐT với cơ quan BHXH”. Sau đó click nút: “Thay đổi, bổ sung”.

Bước 2: Cập nhật các thông tin cần thay đổi > Click nút “Lưu” để lưu hồ sơ.

Bước 3: Ký hồ sơ và gửi lên cơ quan Bảo hiểm xã hội.