Nghiệp vụ Chi

Hồ sơ 630a là hồ sơ kê khai chế độ ốm đau cho người lao động tại doanh nghiệp. Chế độ ốm đau bao gồm: Bản thân ốm thông thường; Bản thân ốm dài ngày; Con ốm. Vậy khi phát sinh chế độ, doanh nghiệp cần kê khai hồ sơ theo mẫu 630a.
2 năm trước
Hồ sơ 630b là hồ sơ kê khai chế độ thai sản. Trong chế độ thai sản có rất nhiều các chế độ khác như: sinh con, nhận nuôi con nuôi, sảy thai, nạo hút thai, thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình.... Do đó, khi phát sinh nghiệp vụ, đơn vị cần kê khai hồ sơ theo mẫu 630b để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
2 năm trước
Hồ sơ 630c là hồ sơ thực hiện kê khai chế độ dưỡng sức cho người lao động bao gồm: Dưỡng sức sau khi nghỉ ốm đau, dưỡng sức sau khi nghỉ thai sản, dưỡng sức sau khi bị tại nạn lao động. Khi phát sinh chế độ, đơn vị cần kê khai mẫu 630c gửi lên cơ quan BHXH để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
2 năm trước