Cấp mã đơn vị cho người nước ngoài

Cấp mã đơn vị cho người ngước ngoài là nghiệp vụ quan trọng và vô cùng cần thiết đối với các cơ quan có nhân sự là người nước ngoài
1 năm trước