D01-TS Bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

D01-TS Bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

 

 

Mẫu D01-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:505/QĐ-BHXH

 ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(Kèm theo Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS); Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS))

 

TT

Họ và tên

Mã số BHXH

Tên, loại văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ngày văn bản có hiệu lực

Cơ quan ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

Trích lược nội dung cần thẩm định

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

                                                                                                                                           

, ngày 24 tháng 05 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)