Mẫu D04h - TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/04/2017

Căn cứ vào điểm 2.3 khoản 2 Điều 38 Quyết định 595/BHXH ban hành ngày 14/04/2017, đối với các trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng theo mẫu D04h-TS hoặc kết luận kiểm tra.

 Mục đích kê khai: Kê khai thông tin trong trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng.

- Trách nhiệm lập: Quản lý thu

-  Phương pháp lập:

Biên bản D04h-TS

Biên bản D04h-TS

kê khai mẫu D04h-TS để chuẩn bị hồ sơ truy thu cộng nối thời gian


Đơn vị thực hiện kê khai các thông tin phát sinh của đơn vị:

1. Đại diện công ty:

Kê khai thông tin lãnh đạo đơn vị và người phụ trách BHXH tại đơn vị

2. Tình hình đơn vị:

- Kê khai tổng số lao động của đơn vị tại thời điểm thực tế. Trong đó:

a) Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN ở đơn vị khác: …………… người.

b) Số lao động đang đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN tại đơn vị: ……….. người.

c)………… (Tình hình khác có liên quan (nếu cần thiết) vd: số lao động có HĐLĐ dưới 3 tháng, HĐLĐ thử việc,…)

Đơn vị có thể liệt kê theo bảng sau nếu danh sách nhiều:

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH (nếu có)

Mã số BHXH (nếu có)

Thời gian

Loại Hợp đồng

Số Quyết định, HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ)

Từ tháng

Đến tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiền lương

a) Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: Kê khai quyết toán thuế theo năm tài chính liền kề trước thời gian phát sinh hồ sơ truy thu (ghi rõ nếu chưa thực hiện quyết toán thuế).

b) Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động của: Kê khai danh sách người lao động phát sinh truy thu dưới 6 tháng.

Ví dụ: Danh sách người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN nhưng chưa đăng ký tham gia:

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH (nếu có)

Mã số BHXH (nếu có)

Thời gian

Mức đóng

Số Quyết định, HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ)

Từ tháng

Đến tháng

Tiền Lương

Phụ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ý kiến của đơn vị:

Đề nghị được truy đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN cho người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN nhưng chưa đăng ký tham gia/  hoặc ......… tại danh sách bên trên theo quy định.