Mẫu: TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Mẫu: TK3-TS (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

 

Mẫu: TK3-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

 ngày 09/9/2015của BHXH Việt Nam)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI

THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ..............................................................................

                                      Số định danh: ................................

[01]. Tên đơn vị bằng tiếng Việt: .....................………………..………………………….

[02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): ..........................................................................

[03]. Mã số thuế: .................................................................................................................

[04]. Địa chỉ trụ sở................................................................................................................

[05].  Loại hình đơn vị: …………………………………………………………………...

[06]. Số điện thoại...................................... [07]. Địa chỉ email...........................................

[08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[08.1]. Số: …………………….; [08.2]. Nơi cấp: ………………………………………..

[09]. Số tài khoản: ………………………………………………………………….….….

[09.1]. Ngân hàng: ………………………………………………………………….….….

[09.2]. Chi nhánh, phòng giao dịch: ………………………………………………………

[10]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

[10.1]. Họ và tên...................................................................................................................

[10.2]. Ngày tháng năm sinh ............................ [10.3]. Giới tính .......................................

[10.4]. Quốc tịch ........................................ [10.5]. Số CMT/hộ chiếu ...............................

[11]. Phương thức đóng khác: [11.1]. Hằng quý.              [11.2]. 6 tháng một lần

[12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

[13]. Tài liệu kèm theo: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

.........., ngày ...... tháng ..... năm ..........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)