Tư vấn về sửa đổi hợp đồng lao động

Tôi làm việc tại công ty sản xuất giày dép với hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình tôi muốn thỏa thuận với công ty sửa thành hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm. Vậy tôi sửa hợp đồng có đúng quy định pháp luật không?

GIẢI ĐÁP:

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động:

Thứ nhất, Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Thứ hai, Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Thứ ba, Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Như vậy, khi bạn muốn sửa thời hạn hợp đồng từ 3 năm thành hợp đồng lao động 2 năm thì bạn phải thỏa thuận với công ty. Nếu được công ty chấp nhận thì bạn có thể sửa theo quy định pháp luật bằng việc ký phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới phù hợp với những thỏa thuận hai bên. Việc yêu cầu sửa đổi hợp đồng lao động của bạn là đúng quy định pháp luật.