Trợ cấp mai táng phí

Trợ cấp mai táng phí

1. Điều kiện hưởng:

Các đối tượng sau khi chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân của các đối tương sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí:

- Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

- Người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

- Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg , Quyết định số 613/QĐ-TTg ; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

2. Mức trợ cấp:

Mức hưởng = 10 x Lương cơ sở tại thời điểm chết