Tìm hiểu hệ số lương và cách tính lương theo hệ số lương

Hệ số lương và cách tính lương theo hệ số lương mới nhất 2020 có gì thay đổi? Chúng ta cùng đi tìm hiểu trong phạm vi bài viết ngày hôm nay để có thông tin đầy đủ và chính xác về hệ số và cách tính lương theo hệ số lương đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Hệ số lương là gì?

      Hệ số lương là chỉ số thể hiện sự chênh lệch mức tiền lương giữa các vị trí, cấp bậc công việc khác nhau dựa trên yếu tố trình độ, bằng cấp. Hệ số lương dùng để tính mức lương cho các cán bộ nhà nước hoặc cũng có thể được dùng làm căn cứ để tính mức lương cơ bản, phụ cấp và các chế độ cho nhân viên trong các doanh nghiệp.

      Hệ số lương của cán bộ công chức nhà nước, của lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân hay các cán bộ làm trong các đơn vị hành chính sự nghiệp khác ở các nhóm khác nhau thì khác nhau, ở các bậc khác nhau thì khác nhau. Hệ số lương càng cao khi bậc càng cao và nhóm được xét có trình độ càng cao giữ vị trí quan trọng.

Cách tính mức lương theo hệ số lương

      Căn cứ theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ số lương trong các Công ty nhà nước sẽ được thực hiện theo hệ số lương phân cấp đối với người lao động có bằng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

      Tuy nhiên, tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định từ ngày 01/7/2013, thì tất cả các doanh nghiệp (bao gồm nhà nước và ngoài nhà nước) sẽ áp dụng thống nhất quy định về thang lương, bảng lương. Quy định cũ về các tính hệ số lương tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP được xóa bỏ.

a) Cách tính mức lương theo hệ số lương được thực hiện theo công thức chung như sau:

Mức lương hiện hưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Trong đó:

- Mức lương cơ sở được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật hiện hành phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tại thời điểm được quy định.

- Hệ số lương hiện hưởng được quy định theo Pháp luật ở từng nhóm cấp bậc sẽ khác nhau.

- Hệ số lương hiện hưởng của công chức, viên chức được xác định theo cách xếp loại công chức, viên chức dựa trên các bảng hệ số lương được quy định trong phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

- Căn cứ vào Điều 3, Thông tư số 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội thì cách tính mức lương như sau:

b) Công thức tính mức lương áp dụng từ 01 tháng 07 năm 2018:

      Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

      Tuy nhiên khi Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ban hành ngày 09/5/2019 chính thức có hiệu lực, thì mức lương cơ sở đã được điều chỉnh. Căn cứ vào khoản Khoản 2, Điều 3 của nghị định này từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng (thay cho mức lương cơ sở cũ là 1.390.000 đồng/tháng).

c) Cách tính mức lương theo hệ số lương 2019 áp dụng từ ngày 01/07/2019 được tính theo công thức sau:

      Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

      Như vậy đến thời điểm hiện tại mức lương của người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan cơ yếu đã có sự thay đổi tích cực có chiều hướng tăng. Dự kiến tới năm 2020 mức lương cơ sở tiếp tục tăng để phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế cũng như đáp ứng nhu cầu thực tế cuộc sống của người lao động.

Trích bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ được tính theo hệ số lương

Lưu ý: 

- Các chức danh nghề nghiệp, ngạch công chức, viên chức sẽ có những hệ số lương khác nhau.

- Cùng một chức danh nghề nghiệp nhưng bậc lương khác nhau thì hệ số lương cũng thay đổi.

- Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP hiện nay có từ 1 đến 12 bậc lương, hệ số lương tăng dần từ bậc 1 đến bậc 12.

Ngoài mức lương chính, các cán bộ, công nhân viên còn được hưởng thêm phần lương phụ cấp căn cứ vào chức vụ, công việc, thâm niên… của từng đối tượng cụ thể và từng trường hợp mà mức lương phụ cấp sẽ được tính khác nhau.