Tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất đối với NSDLĐ gặp khó khăn bởi Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/07/2020 của Chính phủ tại Phiên họp trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 06/2020, ngày 10/08/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2533/BHXH-BT về Tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất

      Theo đó, đối tượng, điều kiện và thời gian tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất như sau:

- Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12/2020;

- Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXHA-BHXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì thực hiện theo quy định hiện hành, các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam, thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020.

      Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/05/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất.

      BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp cơ quan BHXH để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

      Trước đó, để triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm An sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã ban hành các Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/03/2020 về việc Tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 06/05/2020 về việc Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn số 2533/BHXH-BT