Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần

Tôi đang làm việc tại doanh nghiệp, tôi đã biết quy định về cách tính lương khi làm thêm giờ nhưng tôi không rõ nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần mà công ty yêu cầu tôi đi làm thêm giờ thì tiền lương của tôi trong trường hợp này sẽ được tính như thế nào?

GIẢI ĐÁP:

Căn cứ theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Và theo khoản 5 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

“5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.”

Trong trường hợp này, khi ngày nghỉ lễ tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần mà công ti vẫn yêu cầu bạn đi làm thêm giờ thì tiền lương của bạn sẽ được tính như sau:

– Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết với mức hưởng quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012

– Trường hợp Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần