Quy định mới về trợ cấp một lần khi bị tai nạn lao động

Quy định mới về trợ cấp một lần khi bị tai nạn lao động

GIẢI ĐÁP:

Theo Điều 48 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 thì trợ cấp một lần của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính như sau: 

1. Điều kiện hưởng: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

– Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

– Ngoài mức trợ cấp quy định ở trên, người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đóng từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp;

Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

Như vậy:

Tại Mục 3 Chương III Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định cách tính trợ cấp một lần dựa trên căn cứ là mức suy giảm khả năng lao động và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Nhưng theo quy định Luật an toàn vê sinh lao động có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 thì tính trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dựa trên 02 cơ sở là mức suy giảm khả năng lao động và số năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Do đó, bắt đầu từ ngày 01/7/2016 trở đi, tính trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần sẽ không tính trên số năm đóng BHXH nữa mà xác định bằng số năm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.