Người hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng có được cấp BHYT không?

Người hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng có được cấp BHYT không? Tôi cần được tư vấn về bảo hiểm y tế của đối tượng đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng: Tôi bị tai nạn lao động từ đầu năm 2020, bị suy giảm 42% khả năng lao động. Tôi đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Tôi đã quay trở lại công ty làm việc. Vậy tôi có được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí không?

Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

” Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;”

Theo đó, bạn đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng thì bạn sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên, bạn đang là người lao động của công ty nên bạn cũng là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 như sau:

” Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

Khi bạn thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bạn sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên được xác định theo quy định tại Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 như sau:

” Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Đối tượng người lao động là đối tượng xếp trên nên bạn sẽ vẫn phải đóng bảo hiểm y tế hàng tháng tại công ty theo đối tượng người lao động.

Như vậy, bạn thuộc hai đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là người lao động và người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng. Vì vậy, bạn sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng người lao động là đối tượng xếp trên.