Nghỉ hưởng chế độ ốm đau có bị trừ tiền đóng BHXH không?

Tôi được bác sĩ chỉ định nghỉ 3 tháng vì bệnh tình nặng vậy thì 3 tháng này tôi có bị trừ tiền đóng BHXH hay không? Năm ngoái tôi chưa nghỉ hết ngày nghỉ ốm trong 1 năm thì không biết trong năm nay tôi có được cộng vào để xin nghỉ thêm hay không?

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, nghỉ hưởng chế độ ốm đau có bị trừ tiền đóng BHXH không?

Căn cứ vào Điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định như sau:

“Điều 42. Quản lý đối tượng

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

5. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.”

Như vậy, theo quy định trên người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn được bác sỹ chỉ định nghỉ 3 tháng vì bệnh tình nặng thì trong 3 tháng này bạn sẽ không bị trừ tiền đóng BHXH khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau.

Thứ hai, năm trước chưa nghỉ hết ngày chế độ ốm đau có được cộng dồn vào năm nay

Căn cứ vào Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Đồng thời, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 4. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định của pháp luật về lao động. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

5. Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau của năm nào tính vào thời gian hưởng chế độ ốm đau của năm đó.”

Như vậy, theo quy định trên người lao động có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau của năm nào tính vào thời gian hưởng chế độ ốm đau của năm đó. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì năm ngoái bạn chưa nghỉ hết ngày nghỉ ốm trong 1 năm thì năm nay bạn sẽ không được cộng dồn vào để xin nghỉ thêm.