Mức đóng phí công đoàn mới nhất năm 2020

Kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn là gì? Mức đóng là bao nhiêu? Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin dưới bài viết sau để hiểu hơn về phí công đoàn.

Kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn là gì?

      Kinh phí công đoàn là nguồn tài trợ cho hoạt động đoàn ở các cấp và theo pháp luật hiện hành thì kinh phí công đoàn được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương mà đơn vị sử dụng lao động phải trả cho người lao động. Khi trích kinh phí này thì ½ sẽ được nộp cho công đoàn cấp trên và ½ để lại cho hoạt động công đoàn ở doanh nghiệp.

      Đoàn phí công đoàn là lệ phí công đoàn được thu dưới hình thức đơn vị sử dụng lao động trừ trực tiếp vào tiền lương của công nhân, sau đó trả cho công đoàn.

Mức đóng kinh phí công đoàn 2020 - Đơn vị sử dụng lao động đóng

      Căn cứ vào Nghị định 191/2013/NĐ-CP; Nghị định 88/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ có quy định đối tượng, mức đóng và phương thức đóng kinh phí công đoàn 2020 như sau:

- Đối tượng: Các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp không thành lập tổ chức công đoàn.

- Mức đóng: Đóng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động

- Phương thức đóng:

+ Đóng theo tháng, mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động;

+ Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp: Đóng theo tháng hoặc theo quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động;

+ Đóng tại tại Liên đoàn Lao động quận/huyện nơi đặt trụ sở

Mức phân bổ:

+ 69% tổng số thu kinh phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng;

+ 31% tổng số thu kinh phí công đoàn nộp công đoàn cấp trên.

+ Mức phạt khi không nộp: Phạt tiền từ 12% - dưới 15% tổng số tiền phải đóng nhưng tối đa không quá 75 triệu.

Mức đóng đoàn phí công đoàn 2020 - Người lao động đóng

      Căn cứ theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ, Hướng dẫn 238/HĐ-TLĐ, Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng của người lao động về đoàn phí công đoàn như sau:

- Đối tượng: Người lao động

- Mức đóng: Đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.

- Phương thức đóng:

+ Đóng hàng tháng cho công đoàn cơ sở; hoặc

+ Trích từ tiền lương hàng tháng

- Mức phân bổ:

+ 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng;

+ 60% tổng số thu đoàn phí nộp công đoàn cấp trên

Mức phạt khi không đóng: Không đóng liên tục 06 tháng mà không có lý do chính đáng sẽ bị kỷ luật.

Lưu ý:

      Chủ doanh nghiệp thuộc đối tượng không kết nạp vào tổ chức công đoàn do đó chủ doanh  nghiệp không phải đóng đoàn phí công đoàn (theo hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/03/2014 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam).

NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.

      Doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn vẫn phải đóng kinh phí công đoàn nhưng NLĐ không phải đóng đoàn phí công đoàn.

      Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.