Một người có thể sử dụng 2 bảo hiểm y tế cùng lúc?

Một người có thể sử dụng 2 bảo hiểm y tế cùng lúc? Hiện tại tôi đang đi làm ở công ty và có đóng bảo hiểm tại nơi làm việc. Gia đình ở quê lại đăng ký cho tôi một bảo hiểm nữa theo vùng 135. Như vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Và sắp tới tôi chuẩn bị sinh con thì tôi có thể sử dụng 2 thẻ bảo hiểm y tế được đúng không?

GIẢI ĐÁP:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế”

Và, khoản 2 Điều 13 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định như sau:

“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”. 

Như vậy, bạn không thể cùng một lúc sở hữu và sử dụng đồng thời 2 thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp bạn đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng được xác định thứ tự đầu tiền theo quy định tại Điều 12; và được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Căn cứ Điều 12 và Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Như vậy, Trường hợp này bạn vẫn phải đóng BHYT bắt buộc theo đơn vị mà bạn đang công tác – có thứ tự xếp trước theo quy định Điều 12 (mức hưởng BHYT đúng tuyến 80%); nhưng bạn được hưởng BHYT theo quyền lợi của đối tượng vùng 135 – có quyền lợi cao hơn (người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, mức hưởng BHYT đúng tuyến 100%).  

 

 

Bạn cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mã quyền lợi thẻ bảo hiểm y tế, theo đó vẫn đóng theo đối tượng người lao động tham gia ở công ty nhưng được hưởng mức quyền lợi cao hơn của đối tượng vùng 135. Nếu trong thời gian chờ cấp lại mà bạn cần sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thì bạn có thể mang theo Giấy hẹn cấp lại để thực hiện thủ tục khám chữa bệnh BHYT như bình thường.