Hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu

Hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu

Bước 1: Đăng nhập lần đầu tiên: Doanh nghiệp mở email đăng ký với BHXH để lấy thông tin tài khoản đăng nhập. 

 Bước 2: Hướng dẫn đăng nhập
Vào Website: www.baohiemxahoi.ivan.vn. Thực hiện đăng nhập như hình ảnh bên dưới. 

Bước 03: Đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản