Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí năm 2021 như thế nào?

Tôi có câu hỏi về hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí xin được tư vấn. Tôi là lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội được 27 năm, tháng 8/2021 thì tôi đủ 55 tuổi 4 tháng. Vậy cho tôi hỏi khi nào tôi được hưởng lương hưu và hồ sơ tôi cần chuẩn bị những gì?

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, về hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 108 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 108. Hồ sơ hưởng lương hưu

1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.”

Theo đó,về hồ sơ bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+) Sổ BHXH

+) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí (bản chính)

Thứ hai, về thời điểm hưởng lương hưu:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 59. Thời điểm hưởng lương hưu

1. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.”

Đồng thời căn cứ vào Khoản 1, Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Điều 18. Thời điểm hưởng lương hưu

1. Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng 01 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.”

Theo đó, thời điểm sớm nhất mà bạn được nhận lương hưu hàng tháng là ngày 01 tháng liền kề sau tháng 8/2021; tức là ngày 1/9/2021.

Kết luận:

+) Về hồ sơ bạn cần chuẩn bị :

  • Sổ BHXH
  • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí (bản chính).

+) Thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu là 1/9/2021.