Đối tượng được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

Bảo hiểm y tế đem đến rất nhiều lợi ích cho người lao động, người già và trẻ em. Vậy những trường hợp nào được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế?

Căn cứ pháp lý

      Căn cứ vào văn bản Luật bảo hiểm y tế để xét ai được mua thẻ BHYT miễn phí năm 2020:

- Luật bảo hiểm y tế 2008 (Luật số: 25/2008/QH12) ban hành ngày 14/11/2008.

- Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 (Luật số: 46/2014/QH13) ban hành ngày 13/06/2014.

Đối tượng được mua thẻ BHYT miễn phí

      Căn cứ vào nội dung Khoản 2, Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 và Luật Bảo hiểm y tế 2014 sửa đổi bổ sung quy định đối tượng được Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng BHYT và đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT là những đối tượng được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2020 các đối tượng này vẫn tiếp tục được miễn phí khi mua thẻ BHYT.

Các đối tượng được miễn phí thẻ BHYT đã được quy định trong Luật bảo hiểm y tế

1. Miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

      Nhóm đối tượng được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng được quy định tại Khoản 2, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung tại Luật bảo hiểm y tế 2014 gồm có:

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy có 4 đối tượng trên đều được miễn phí khi mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật và phí mua thẻ được tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả.

Các đối tượng được miễn phí mua thẻ BHYT và phí mua thẻ được tổ chức BHXH chi trả

2. Miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng

      Nhóm đối tượng được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 do ngân sách nhà nước đóng được quy định tại Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung tại Luật bảo hiểm y tế 2014 gồm 13 đối tượng sau:

- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

 

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

- Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

- Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

- Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

- Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

- Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

- Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều này;

- Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

- Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Các đối tượng được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế

      Căn cứ vào Khoản 4, Điều 12, Luật bảo hiểm y tế 2008 và Luật Bảo hiểm y tế 2014 sửa đổi bổ sung. Ngoài các đối tượng được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế có 2 đối tượng đặc biệt được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT gồm có:

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

- Học sinh, sinh viên.

      Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên tùy vào hoàn cảnh, tình hình thực tế, vùng miền tại các thời điểm khác nhau sẽ được xét mức hỗ trợ đóng BHYT khác nhau theo quy định.