Điều kiện nghỉ hưu khi vừa đóng bảo hiểm bắt buộc vừa đóng tự nguyện

Tôi là nữ có 15 năm làm việc và đóng bảo hiểm bắt buộc ở Hà Giang (phụ cấp khu vực 0.7). Sau đó tôi nghỉ việc về đóng tự nguyện được 7 năm nữa. Nay tôi đã 51 tuổi thì đã đủ điều kiện để nghỉ hưu chưa?

Căn cứ theo quy định tại Điều 71 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 71. Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Chế độ hưu trí và tử tuất đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện như sau:

a) Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này;”

Do đó, theo thông tin mà bạn cho biết, bạn là nữ có 15 năm làm việc và đóng bảo hiểm bắt buộc ở Hà Giang (phụ cấp khu vực 0.7), sau đó bạn nghỉ việc về đóng tự nguyện được 7 năm nữa. Vậy nên, do thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới được 15 năm theo đó điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất sẽ áp dụng theo chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Về điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo chính sách BHXH tự nguyện:

Căn cứ Khoản 1 Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

“Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 như sau:

“1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”.

Vậy nên, mặc dù bạn đã đủ 22 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên nhưng lại mới có 51 tuổi nên chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trong năm 2021 bạn phải đủ 55 tuổi 4 tháng mới đủ điều kiện về độ tuổi để hưởng lương hưu, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ và lộ trình cho đến khi đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.