Công ty nộp hồ sơ dưỡng sức sau ốm đau muộn phải làm thế nào?

Tôi đã nghỉ dưỡng sức sau ốm đau vào cuối tháng 2/2021 nhưng đến nay công ty vẫn chưa nộp hồ sơ dưỡng sức cho tôi lên cơ quan BHXH vậy thì có đúng không? Trường hợp này tôi có được giải quyết nữa không vậy, lỡ quá hạn thì phải làm như thế nào? Nếu vẫn còn được nhận thì sau bao lâu sẽ có tiền ạ?

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, công ty nộp hồ sơ dưỡng sức sau ốm đau muộn phải làm thế nào?

Căn cứ vào Điều 103 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 116 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, theo quy định trên thì công ty bạn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bạn đủ điều kiện hưởng dưỡng sức sau ốm đau thì công ty bạn phải lập danh sách và nộp cho cơ quan BHXH. Do đó, bạn nghỉ dưỡng sức sau ốm đau vào cuối tháng 2/2021 nhưng đến nay cuối tháng 4/2021 công ty bạn vẫn chưa nộp nộp sơ dưỡng sức cho bạn lên cơ quan BHXH là không đúng.

Công ty bạn nộp hồ sơ dưỡng sức sau ốm đau muộn cho bạn thì công ty phải giải trình bằng văn bản về việc nộp hồ sơ chậm đối với cơ quan BHXH thì bạn vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức sau ốm đau. Nếu công ty nộp hồ sơ dưỡng sức sau ốm đau muộn mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bạn thì phải bồi thường theo quy định.

Thứ hai, thời hạn giải quyết hồ sơ dưỡng sức sau ốm đau là bao lâu?

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả

4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì khi cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ do công ty bạn nộp thì tối đa 06 ngày làm việc cơ quan BHXH sẽ tiến hành giải quyết và chi trả tiền chế độ dưỡng sức sau ốm đau cho bạn.