Công ty có được trích lương thực nhận của NLĐ để đóng đoàn phí công đoàn?

Em đi làm công ty và mới tham gia công đoàn cơ sở tại công ty tư nhân. Em có hai mức lương, một là mức lương đóng bảo hiểm xã hội 5 triệu đồng/tháng, hai là mức lương thực nhận 8 triệu đồng/tháng (bao gồm các khoản phụ cấp không đóng bảo hiểm xã hội như tiền ăn trưa, xăng xe, nhà ở,…). Vừa qua công ty có trích đóng đoàn phí công đoàn của em và của những người lao động khác là 80.000 đồng/tháng tức là 1% trên lương thực nhận chứ không phải lương bảo hiểm xã hội vậy có đúng không ạ?

GIẢI ĐÁP

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ như sau:

“Điều 23. Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí

3. Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài: mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.”

Như vậy, theo quy định trên thì mức đóng đoàn phí hàng tháng của đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; bạn đi làm công ty và mới tham gia công đoàn cơ sở tại công ty tư nhân.Bạn có hai mức lương, một là mức lương đóng bảo hiểm xã hội 5 triệu đồng/tháng, hai là mức lương thực nhận 8 triệu đồng/tháng (bao gồm các khoản phụ cấp không đóng bảo hiểm xã hội như tiền ăn trưa, xăng xe, nhà ở,…). Vừa qua công ty có trích đóng đoàn phí công đoàn của bạn và của những NLĐ khác là 80.000 đồng/tháng tức là 1% trên lương thực nhận chứ không phải lương bảo hiểm xã hội là không đúng quy định.

Mức đóng đoàn phí của bạn trong trường hợp này được tính dựa trên tiền lương đóng BHXH, tức là: 5.000.000 x 10% = 50.000 đồng.

Kết luận:

Mức đóng đoàn phí được xác định dựa trên mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, không phải tiền lương NLĐ thực nhận.