Chuyển đổi mã quyền lợi BHYT cho người dân tộc đi làm ở doanh nghiệp

Cho mình hỏi về Chuyển đổi mã quyền lợi BHYT cho người dân tộc đi làm ở doanh nghiệp. Mình có 2 BHYT: 1 thẻ dân tộc ở vùng khó khăn, 1 thẻ bảo hiểm theo doanh nghiệp. Khi sinh con mình có được dùng bảo hiểm nào để được hưởng nhiều quyền lợi hơn không? Xin cảm ơn.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 16 của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế”.

Như vậy, mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp có hai thẻ bảo hiểm y tế trở lên thì ta giải quyết như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 13 của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định:

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này

Khoản 2 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định:

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Theo đó, khi bạn thuộc nhiều đối tượng bảo hiểm y tế khác nhau; thì bạn sẽ phải đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2014. Và bạn sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Do đó, bạn phải tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng người lao động và hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng người dân tộc là 100% khi đi đúng tuyến (căn cứ điểm a khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014). 

Về thủ tục chuyển đổi mã quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ vào Phiếu giao nhận hồ sơ 610/…/THE hồ sơ chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người);

+) Thẻ bảo hiểm y tế cũ còn giá trị;

+) Giấy tờ chứng minh hưởng quyền lợi cao hơn: Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú; hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi có đối tượng cư trú.

Kết luận:

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì tham gia theo đối tượng đầu tiên được quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 và hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức quyền lợi cao hơn. Theo đó, bạn cần nộp hồ sơ như trên để đổi mã quyền lợi. Khi đó, đi sinh con bạn sẽ được hưởng mức bảo hiểm y tế của người dân tộc là 100% khi đi sinh con ở bệnh viện đúng tuyến.