Chi phí điều trị được BHYT chi trả khi bị tai nạn lao động

Cho tôi hỏi về: Chi phí điều trị được BHYT chi trả khi bị tai nạn lao động. Nếu người lao động bị tai nạn lao động thì những chi phí điều trị được bảo hiểm y tế chi trả như thế nào? Tôi nghe nói được đi khám chữa bệnh miễn phí nhưng khi đi khám chữa bệnh thì bệnh viện chỉ chi trả cho tôi 80% chi phí thôi, phần còn lại vẫn do tôi tự chi trả.

GIẢI ĐÁP:

Tại Khoản 2 Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế”.

Theo quy định này, người sử dụng lao động sẽ cùng với tổ chức bảo hiểm chi trả những khoản chi phí trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả và chi trả những khoản chi phí trong quá trình điều trị của bạn không nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả. Do đó, bạn không phải thanh toán viện phí trong quá trình nằm viện.

Về mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Do những thông tin mà bạn cung cấp chưa được rõ nên tùy thuộc vào bạn thuộc đối tượng nào mà mức hưởng bảo hiểm y tế của bạn sẽ tương ứng với các trường hợp quy định trên.