Chế độ thai sản trong trường hợp nạo phá thai mới nhất

Luật bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 31,32,39 về điều kiện hưởng, thời gian hưởng chế độ thai sản, mức hưởng khi nạo phá thai cụ thể như sau.

Đối tượng áp dụng và điều kiện hưởng

      Để được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp nạo phá thai người lao động nữ cần đáp ứng các điều kiện như sau:

- Thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014.

- Lao động nữ nạo phá thai là người có hợp đồng lao động, có thời hạn từ 1 tháng trở lên; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu… là các đối tượng được hưởng chế độ thai sản khi nạo phá thai.

Chế độ thai sản trong trường hợp nạo phá thai

Thời gian nghỉ hưởng chế độ khi nạo hút thai

      Căn cứ theo Điều 33, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 người lao động nữ có thời gian hưởng chế độ khi nạo hút thai, sảy thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý được quy định như sau:

Thời gian nghỉ việc tối đa được hưởng theo quy định như sau:

- 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

- 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

- 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

- 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

      Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nạo hút, phá thai do bệnh lý tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

 

Mức hưởng chế độ thai sản khi nạo hút thai

      Ngoài thời gian nghỉ lao động nữ khi nạo hút thai còn được hưởng trợ cấp tiền khi nạo hút thai. Các trường hợp sảy thai, thai chết lưu, phá thai do bệnh lý được hưởng mức tương tự.

      Căn cứ vào Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Mức hưởng trợ cấp thai sản được tính như sau:

Mức hưởng = (Mbq6t / 30 ngày) x 100% x Số ngày nghỉ

Trong đó Mbq6t: Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Cụ thể:

      Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

      Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33 luật Bảo hiểm xã hội.

      Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nạo hút thai

Theo quy định hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nạo hút thai bao gồm:

- Mẫu C70a-HD danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ban hành ngày 22/4/2016.

- Giấy ra viện/Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở khám chữa bệnh cấp.

Mẫu C70a-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH

     Hồ sơ hưởng chế độ thai sản được nộp trực tiếp cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm làm việc với cơ quan chức năng để thực hiện chế độ thai sản cho người lao động.