Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Luật BHXH 58/2014; Luật An toàn vệ sinh lao động

1. Điều kiện hưởng

Trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

- Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

- Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

3.  Mức hưởng:

01 ngày = 30% mức lương cơ sở

4.  Thời gian giải quyết

-  Trong vòng 10 ngày đơn vị lập danh sách NLĐ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe lên cơ quan BHXH kể từ ngày nhận được kết quả sức khỏe NLĐ chưa phục hồi (ngày NLĐ bắt đầu nghỉ dưỡng sức TNLĐ-BNN)

-  Trong vòng 10 ngày cơ quan BHXH thực hiện xử lý hồ sơ và chi trả chế độ, nếu không giải quyết nêu rõ lý do bằng văn bản.

5. Hồ sơ giải quyết

Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là:

- Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập Mẫu C70a-HD