Cách tính lương hưu cho lao động nữ theo pháp luật hiện hành

Mình muốn hỏi về cách tính lương hưu cho lao động nữ. Năm nay mình 30 tuổi, là lao động nữ. Hiện tại mình đang làm công nhân nhà máy. Mình đã làm hợp đồng được 2 năm nay và năm nay năm thứ 3. Mình được đóng bảo hiểm. Mỗi quý đóng bảo hiểm của mình bậc 1 là 640.000 đồng. Một năm 4 quý. Vậy theo luật mới thì 55 tuổi 5 tháng mình mới được về hưu và nghe nói tuổi nghỉ hưu sẽ tăng theo lộ trình nữa. Lúc đó mình hưởng lương hưu thế nào cách tính lương.

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng lương hưu

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 như sau: 

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Như vậy, đối với lao động nữ khi nghỉ hưu cần đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau:

+ Đủ 55 tuổi 4 tháng vào năm 2021 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ; lộ trình cho đến khi đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

+ Khi nghỉ việc có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Như vậy, khi bạn đủ điều kiện như trên thì được hưởng lương hưu.

Thứ hai, về Cách tính lương hưu cho lao động nữ theo pháp luật hiện hành

Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: 

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Như vậy

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn sẽ nghỉ hưu sau 25 năm nữa. Theo pháp luật hiện hành cách tính lương hưu của bạn như sau:

+) 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm;

+) Sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2% nhưng tối đa không quá 75%.

Về mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Do bạn làm việc theo hợp đồng lao động và mức lương do người sử dụng lao động quyết định. Vậy, mức bình quân tiền lương của bạn tính theo quy định tại Khoản 2, điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo đó, mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu của bạn được tính trên toàn bộ thời gian tham gia bảo hiểm.