Cách tính chế độ thai sản khi nghỉ việc trước sinh?

Xin chào Tổng đài. Em có thắc mắc về vấn đề chế độ thai sản khi nghỉ việc trước sinh. Em đã đóng bảo hiểm từ tháng 7/2015 – tháng 1/2021. Cuối tháng 3 em sẽ nghỉ việc mà lúc đó em có thai 6 tháng rồi, em dự sinh vào tháng 6. Vậy khi sinh em có được hưởng chế độ thai sản không? Mong giải đáp cho em? Em xin cảm ơn.

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ Điều  31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, theo quy định, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con, bạn chỉ cần đóng đủ ít nhất 6 tháng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi bạn sinh con.

Mà theo như thông tin bạn cung cấp, bạn đóng BHXH từ tháng 7/2015 – tháng 1/2021 bạn sẽ nghỉ việc vào cuối tháng 3. Bạn dự sinh là tháng 6. Do đó, thời điểm 12 tháng trước khi sinh con của bạn sẽ được xác định từ tháng 6/2020 – tháng 5/2021 và hiện tại bạn đóng được 8 tháng BHXH. Vì vậy, bạn đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, cách tính chế độ thai sản khi nghỉ việc trước sinh:

Căn cứ Điều 34 và Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy:

Theo quy định trên, khi nghỉ việc trước sinh thì chế độ thai sản bạn được hưởng bao gồm:

+) Trợ cấp một lần khi sinh con.

Khi bạn sinh, bạn sẽ nhận được trợ cấp 1 lần = 2 lần tháng lương cơ sở/con. Lương cơ sở tại thời điểm bạn sinh (6/2021) là 1.490.000 đồng. Do đó, bạn sẽ nhận được trợ cấp một lần khi sinh con là 2.980.000 đồng.

+) Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Bạn sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con là 6 tháng. Mức hưởng theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Như vậy, trong 6 tháng bạn nghỉ việc khi sinh con, bạn sẽ nhận được 6 tháng tiền thai sản với mức hưởng mỗi tháng = 100% mức tiền lương đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Kết luận:

Khi bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì dù nghỉ việc trước sinh, bạn vẫn được hưởng 2 chế độ thai sản: Trợ cấp 1 lần khi sinh con và nghỉ việc khi sinh con (6 tháng).