Bồi thường cho người lao động khi bị chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Công ty tôi mới cho 10 nhân viên nghỉ việc khi chưa hết hạn hợp đồng và cũng không có lý do chính đáng. Hợp đồng của cả 10 nhân viên này đều có thời hạn 2 năm. Vậy khi cho nhân viên nghỉ như vậy thì công ty tôi phải bồi thường cho người lao động bao nhiêu tiền?

GIẢI ĐÁP:

Việc công ty bạn cho 10 nhân viên nghỉ việc khi chưa hết hạn hợp đồng mà không có lý do chính đáng là chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Do vậy, công ty bạn phải có trách nhiệm theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

“1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước”

Như vậy, công ty bạn sẽ phải trả cho người lao động những khoản sau:

– Phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc

– Bồi thường ít nhất 04 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động

– Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước (trường hợp hợp đồng lao động xác định thời hạn thì thời gian báo trước là 30 ngày)