Bổ sung đối tượng NLĐ được miễn đoàn phí công đoàn năm 2020

Cho tôi hỏi về vấn đề như sau: theo quy định hiện nay thì người lao động khi tham gia công đoàn thì sẽ phải đóng đoàn phí đúng không? Có những đối tượng người lao động sẽ không phải đóng đoàn phí đúng không? Tôi có nghe nói vừa có quy định mới bổ sung thêm đối tượng được miễn đóng đoàn phí?

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, NLĐ tham gia công đoàn sẽ phải đóng đoàn phí?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 như sau:

“Điều 26: Tài chính công đoàn

Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.”

Như vậy, theo quy định trên thì người lao động khi tham gia công đoàn đã trở thanh đoàn viên và sẽ phải đóng đoàn phí theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thứ hai, về đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ quy định như sau:

“Điều 23. Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí

6. Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí”.

Theo đó, các trường hợp không phải đóng đoàn phí gồm có:

– Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí;

– Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.

Thứ ba, bổ sung đối tượng NLĐ được miễn đoàn phí công đoàn năm 2020

Căn cứ theo Văn bản 771/TLĐ được ban hành ngày 29/7/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc miễn phí đóng công đoàn như sau:

“Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) số 09/NQ-BCH ngày 06/7/2020, để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất như sau:

Một là, Bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn: “Đối với đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên”.

Hai là, Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 chỉ áp dụng cho đến hết thời điểm 31/12/2020.”

Như vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bổ sung thêm đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn đó là đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên.